Zapisy

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że żłobek "Nasze Smyki" został wyłoniony w konkursie na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji do żłobków niepublicznych na rok 2022/2023

Wysokość kwoty dotacji

Kwota dotowana przez Gminę Wrocław w roku 2022/2023 wynosi 680,00 zł miesięcznie.

Miejsce realizacji zadania

Żłobek „Nasze Smyki”, ul. Tęczowa 3a, 53-601 Wrocław

Zakres zadań będących przedmiotem umowy zawartej z Gminą Wrocław

Zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (spełniającymi warunki rekrutacji na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę Wrocław) w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w szczególności polegającej na:

  • zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych
  • zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
  • prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, według programu zajęć odpowiednio opracowanego dla różnych grup wiekowych
  • współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka
  • zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami
  • zapewnianiu opieki przez personel o właściwych kwalifikacjach oraz liczby godzin określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • przeprowadzeniu rekrutacji na miejsca finansowane/współfinansowane przez Gminę Wrocław zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Wrocław

Ponadto w żłobku:

  • zapewnienie opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Wymiar godzin opieki określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę
  • zapewnienie wyżywienia dzieciom objętym opieką (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu)
  • zapewnienie pielęgniarki lub położnej w przypadku liczby dzieci powyżej 20.

Organ nadzorujący żłobek

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G.Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
tel. 71 777 77 60,
fax. 71 777 79 94
e-mail: wzd@um.wroc.pl

Skontaktuj się z nami!
Zapisz swoje dziecko już teraz!

{{-- left --}} {{-- center --}} {{-- right --}} {{-- left --}} {{-- center --}} {{-- right --}} {{-- left --}} {{-- center --}} {{-- right --}} {{-- left --}} {{-- center --}} {{-- right --}}